20 Οκτωβρίου 2014

Το κοζανίτικο "κλουσαρά" και ο σχηματισμός του

Πώς σχηματίζεται το κοζανίτικο κλουσαρά και τι σχέση έχει με το κλειδαριά;

Τι σχέση έχουν οι λέξεις εικοσάρης, εικοσαριά και εικοσάρι;

Είναι ουσιαστικά ή επίθετα; Σχηματίστηκαν ταυτόχρονα ή σε διαφορετικό χρόνο;

Η μελέτη αναφέρεται στα θηλυκά ουσιαστικά σε -αρ(ι)ά και στα επίθετα σε -(ι)άρης.

Με αφετηρία το κοζανίτικο κλουσαρά εξετάζεται μια σειρά τύπων από την ιστορία και τις διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας καταλήγοντας στα εξής συμπεράσματα:


(α) Το τεμάχιο -αρία/-αρέα/-αρ(ι)ά σε παλιότερες φάσεις και σε διαλεκτικές ποικιλίες της ελληνικής σχηματίζει το θηλυκό των επιθέτων σε -άρι(ο)ς, ενώ το τεμάχιο -άρι(ον) το ουδέτερό τους.

(β) Το -(ι)άρης λειτουργεί ως επίθημα σχηματισμού τόσο μετονοματικών, όσο και μεταρηματικών επιθέτων και ουσιαστικών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να αποφασίσουμε για το είδος της βάσης, λόγω της ύπαρξης ζευγών ομόρριζων ουσιαστικών και ρημάτων.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο 62ο τεύχος των Ελιμειακών τον Ιούνιο του 2009.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Χριστοδούλου 2009: 69-90.